Vilniaus  Vladislavo  Sirokomlės  gimnazija  
E-dienynas

Parama 1,2%

Ugdymo planas
print page

Search...


Paieškos rezultatai: «»

  Puslapiai:   Grįžti


   Atsiprašome, pagal Jūsų užklausą nieko nerasta!   Grįžti

   Ugdymo planai su priedais

   2020 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANO PAPILDYMAS RUGSĖJO-GRUODŽIO MĖNESIAMS
      
   DĖL 2020…2021 M0KSLO METŲ VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PLAN0 PAKEITIMŲ
      
   ĮSAKYMAS DĖL 2019-2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PLANO PAKEITIMO
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS 2019-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS
      
   PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS 5–8, GIMNAZIJOS I–II KLASIŲ MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ SAVAITINIŲ (AR JŲ DALIES) PAMOKŲ TVARKA
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMO SISTEMA
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO (PASIRENKAMOJO) UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKA VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOJE
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO, DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKA
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
   © 2020 Biudžetinė įstaiga
   Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija
   Įm. kodas 190001462
       Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva
       Tel. +370 5 2751047
       El. paštas: rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt